Series title: English - B - Bat Lash

1 - Bat Lash 01

2 - Bat Lash 02

3 - Bat Lash 03

4 - Bat Lash 04

5 - Bat Lash 05

Picture of Bat Lash 01.cbr Picture of Bat Lash 02.cbr Picture of Bat Lash 03.cbr Picture of Bat Lash 04.cbr Picture of Bat Lash 05.cbr

6 - Bat Lash 06

7 - Bat Lash 07

Picture of Bat Lash 06.cbr Picture of Bat Lash 07.cbr