Series title: English - M - Man-Bat v1

1 - Man-Bat v1 01

2 - Man-Bat v1 02

Picture of Man-Bat v1 01.cbr Picture of Man-Bat v1 02.cbr