Series title: English - M - Man-Bat v2

1 - Man-Bat v2 01

2 - Man-Bat v2 02

3 - Man-Bat v2 03

Picture of Man-Bat v2 01.cbr Picture of Man-Bat v2 02.cbr Picture of Man-Bat v2 03.cbr