Series title: English - M - Man-Bat v3

1 - Man-Bat v3 01

2 - Man-Bat v3 02

Picture of Man-Bat v3 01.cbr Picture of Man-Bat v3 02.cbr